Lander 7 Lenoir-Rhyne 1 (Photos by Hannah Davidson)